Semaltdan özüne çekiji hileler - Google Analytics Referral Spam-y nädip blokirlemeli

Google Analytics ugrukdyryjy spam, soňky aýlarda ýaramaz täsirleri sebäpli has meşhur boldy. Sahypalaryňyzy we birnäçe minutyň içinde hakykylygyny gowşatmak ukyby bar. Web sahypaňyz köp sanly galp hitleri we spam botlaryny alanda, spam iberilýär. Munuň kanuny hitlerdigini duýup bilersiňiz, ýöne aslynda beýle däl. Google Analytics ugrukdyryjy spam, mümkin boldugyça ir üns bermeli zat. Sahypaňyza köp traffik getirer, ýöne bu hiç zat üçin peýdaly däl we Google-yň AdSense-iň öçürilmegine sebäp bolup biler. Internetde marketolog ýa-da telekeçi hökmünde pul gazanmaga ýol bermez.

Semaltyň öňdebaryjy hünärmenlerinden Frank Abagnale, spam blokirlemegiň käbir syrlaryny suratlandyrýar.

Google Analytics-i her gün barlaň

Google Analytics-i barlamak we hasabatlaryňyzy her gün taýýarlamak möhümdir. Netijeleriňiz nätanyş ýaly bolup görünse ýa-da sahypaňyzyň galp traffigi alýandygyny duýsaňyz, bu çäre görmegiň wagty. Sahypaňyz täsin traffigi alýan bolsa, Google Analytics ugrukdyryjy spamy we bu ugrukdyryjy programmalaryň nireden gelendigini şol IP-leri petiklemek barada pikir etmeli. Şeýle web sahypalaryny işleýän adamlar, Google analitika maglumatlaryňyzda URL-lerini görkezmegiň usullaryny bilýärler. Bu maksat bilen zyýanlydan aldawçylyga çenli dürli usullary ulanýarlar. Köplenç, olaryň maksady sahypaňyza kanuny diýip hasaplaýan galp girişleriňizi we traffigi almakdyr. Triesazgylaryna esaslanyp, sahypaňyza zeper ýetirip, makalalaryny açyp bilerler. Olardan gutulmagyň iň aňsat usullaryndan biri, gutapjyklaryňyzy açmakdyr. Sahypaňyza gutapjyklary salyň we sahypaňyza girenlerinde ulanyjylardan, profillerinden we enjamlaryndan elmydama maglumat alyň.

Kanuny we ygtybarly görünse-de, Google-yň birinji sahypasyna girmäge kömek edenlerinde-de, olara we netijelerine hiç wagt bil baglamaly dälsiňiz. Size belli kodlar berer we şol kodlary sahypaňyza girizmegiňizi sorar. Şeýle taktikalardan we hilelerden uzak durmak möhümdir.

Google Analitika salgylanma spamyny nädip süzmeli

“Google Analytics” ugrukdyryjy spamyň süzülmesi, bu sahypalaryň hemmesini petikläniňizde amala aşyrylyp bilner: monetizasiýa, dereje barlaýjy, gutapjyk-hukuk goraýjy, hukuk goraýjy-barlag, sosial düwmeler, düzediş web sahypasyndaky ýalňyşlyklar, açar sözler-gözegçilik- üstünlik, mugt wideo-gural, magicdiet, eýeçilik, sahypa-auditor we başgalar.

Gowy habar, ugrukdyryjy spamy yzygiderli bloklap bilersiňiz. Şeýle hem, geljekde gelmeginiň öňüni almak üçin sazlamalaryňyzy sazlap bilersiňiz. Bu ýerde size aýdaýyn, ugrukdyryjy spamyň köpüsi sahypaňyza girmeýär. Aslynda, AdSense we Google Analytics-i aldamak üçin bir usul. Arwahlara girmek, sahypaňyzyň mazmuny okamak we barlamak üçin hakyky adamlary kabul etmeýändigini aňladýar. Şeýlelik bilen, umumy sessiýalaryňyza, web sahypasyndaky wagtyňyza, böküş tizligine we öwrüliş tizligine täsir edip biler. Sahypanyň eýeleriniň köpüsi, Google Analytics ugrukdyryjy spam ulanyjy üçin amatly diýip hasaplaýarlar, ýöne aslynda beýle däl. Her gün ýüzlerçe müňlerçe web sahypalaryna ýokaşýar we tutuşlygyna ondan dynmagyň ýoly ýok. Siziň edip biljek zadyňyz, IP-lerini bloklamak we süzgüç döretmek. Google ulanyjylaryna Ölçeg protokoly diýlip atlandyrylýan dörediji gural berdi. Sahypaňyzyň kanuny traffigi alýandygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin bu guraldan peýdalanyp bilersiňiz.